ชื่อเรื่อง : ซื้อปั้มบาดาล สำหรับซ่อมแซมประปาบ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 และ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง