ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง