ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง