ชื่อเรื่อง : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้ร่างข้อบัญยติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : nNP3SWJFri110631.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้