ชื่อเรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเมื่อครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอสอง ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 46,021,630.-บาท (สี่สิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : 1LytRr3Fri93029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้