ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน , ตู้เก็บแฟ้ม และเก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง