ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง