ชื่อเรื่อง : ซื้อสารส้มและคลอรีน สำหรับประปาบ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง