ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง