ชื่อเรื่อง : ซื้อปั้มซับเมิร์ส สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง