ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่2) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง