ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 15 คน )
เพศ
ชาย
73.33%
หญิง
26.67%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
60.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
20.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20.00%
อื่นๆ
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
66.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
66.67%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
66.67%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
66.67%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
66.67%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
66.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ พอใจมาก ไม่มี