องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box กองคลัง
(นายรังสรรค์ จินายะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางปณิตา ใจยวน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นายบรรณวัฒน์ มงคล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางนรัญฎา บุญยงค์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(น.ส.ศศิวิมล พุทธอาสน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(น.ส.นันทนา นันทะแขม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(น.ส.เฟื่องฟ้า จันทร์กระจาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(น.ส.ธรัญญา ศรีสมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง